What is the meaning of introvert in tagalog


English to Filipino Meaning of introvert

Introvert :

introvert

Introvert :: introvertIntroverted :: introvertedIntroverts :: introverts

← Introspection

intrude →

Share This

Noun(1) (psychology
Verb(1) fold inwards(2) turn inside

(1) I am an introvert , I am a loner, and so the nature of who I choose to love (or who chooses to love me) has very little to do with how I spend my time outside the bedroom.(2) He is an introvert type of guy and is critic of the current Nepalese political situation.(3) Also, I realise this is kind of an introvert thing, and probably not actually reflective of well, anything (but then, so little that I do really is).(4) I came a long way from that shy and introvert girl, who came from Panvel to Mumbai for a medical degree.(5) Yes, I am an extrovert person in real life and the roles in some of my more hit films were those of the introvert , quite person. (6) Before I did the art course I was very introvert and worried about my survival.(7) Birding is a wonderful activity in this way, allowing a time and place for both my extrovert self and introvert self to play.(8) ÔÇÿI used to be a very introvert guy but after taking up acting, my life is like an open book,ÔÇÖ claims the actor.(9) An introvert by nature, he is also rated by team-mates as a ÔÇÿserial pestÔÇÖ because of his willingness to participate in dressing-room pranks.(10) Some claim that it is an introvert event, where the Swiss reflect upon themselves.(11) The one claiming to be orthodox, and the other claiming to have the living spirit, which would also be the contrast between extravert and introvert types.(12) I mean, you're my brother, and Bobby's my husband, I get enough of the introvert personality!(13) An introvert by nature, he channeled his frustration into wrestling, a sport known for its solitude and discipline. The family moved to a two-story home on a winding, leafy street in Woodland Hills.(14) In a family of A-types, she's an introvert , not really all that happy with her life, but not willing to muster the gumption to do anything about it.(15) So just how does an avowed introvert who shuns fame and has lacked, for the last 16 years she says, the basic ability to make friends, take such an extroverted record on the road and communicate it to others?(16) The shy and introvert Peter regretted some local media coverage.

Related Phrases of introvert

(1) introvert ::

introvert

Synonyms

Verb

1. invaginate ::

invaginate

Different Forms

introvert, introverted, introverts

English to Filipino Dictionary: introvert

Meaning and definitions of introvert, translation in Filipino language for introvert with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of introvert in Filipino and in English language.

Tags for the entry 'introvert'

What introvert means in Filipino, introvert meaning in Filipino, introvert definition, examples and pronunciation of introvert in Filipino language.

introvert in Tagalog - English-Tagalog Dictionary

A self-described introvert, Robert wants to interact but says, “I tend to hug the walls, unsure of how to be part of the groups, some of them long-term LDS friends who don’t seem to need anyone else.”

Inilalarawan ang sarili na mahiyain, gusto sana ni Robert na makihalubilo pero sinasabi niyang, “Madalas nasa tabi o gilid lang ako, hindi sigurado kung paano maging bahagi ng mga grupo, ang ilan sa kanila ay matagal nang magkakaibigan na mga LDS na para bang hindi na nila kailangan ang iba pa.”

The third line introverts with the sixth —in the one there are mouths without articulation, in the other mouths without breath.

Ang ikatlong taludtod ay nauugnay sa ikaanim —sa isa ay may mga bibig ngunit walang salita, sa isa naman ay may mga bibig ngunit walang hininga.

jw2019

At age ten he became more outgoing, less introverted.

Sa gulang na sampu siya ay naging higit na palakaibigan.

jw2019

He was not inhibited and introverted.

Hindi niya pinipigil ni sinusugpo man ang kaniyang nadarama.

jw2019

But she felt somewhat hampered by her introverted personality.

Ngunit sa wari niya ay napipigilan siya ng kanyang pagkamahiyain.

Introverts and those with selfish tendencies find it difficult to make true friends.

Ang mga makaako at yaong mayroong mapag-imbot na hilig ay nahihirapan na magkaroon ng mga tunay na kaibigan.

jw2019

The introverted parallelism is more elaborate and may take in a number of verses.

Mas masalimuot naman ang paralelismong introverted at maaaring binubuo ito ng ilang talata.

jw2019

I became deeply introverted and isolated myself.

Naging labis akong tahimik at inihiwalay ko ang aking sarili.

jw2019

Despite the progress I had made, however, not having been able to communicate in my early years left me introverted and cautious.

Pero mahiyain pa rin ako at takót makihalubilo sa iba dahil sa aking mga pinagdaanan noong bata pa ako.

jw2019

I felt inferior, and I became introverted.

Ang baba ng tingin ko sa sarili at naging mahiyain ako.

jw2019

If you’re more of an introvert:

Kung mahiyain ka:

Hepburn stated that the role was "the jazziest of my career" yet admitted: "I'm an introvert.

Sinabi ni Hepburn na ang tungkulin ay "ang jazziest ng aking karera" pa pinapapasok: "Ako ay isang introvert.

WikiMatrix

Still others were introverted and self-centered.

Mayroon pa ngang mapagbukod ng sarili at ang kaisipan ay nakasentro sa sarili.

jw2019

Introverts thus become less self-centered.

Ang mga taong makaako ay nababawasan ang pagiging gayon.

jw2019

“Since childhood, we have both been very introverted.

“Mula sa pagkabata, pareho na kaming napakatahimik.

jw2019

Certainly if John’s personality had been as it is painted by religious commentators —weak, impractical, lacking in energy, introverted— Jesus Christ would not likely have used him to write the stirring, powerful book of Revelation, in which Christ repeatedly encourages Christians to be conquerors of the world, tells of the good news to be preached worldwide, and issues forth the thunderous judgments of God.

Tiyak na kung ang personalidad ni Juan ay gaya ng inilalarawan ng mga komentarista sa relihiyon —mahina, di-praktikal, walang sigla, mahilig magsarili —malamang na hindi siya gagamitin ni Jesu-Kristo sa pagsulat ng nakapagpapasigla at mapuwersang aklat ng Apocalipsis, kung saan si Kristo ay paulit-ulit na nagpatibay-loob sa mga Kristiyano na daigin ang sanlibutan, nagsabi tungkol sa mabuting balita na ipangangaral sa buong daigdig, at nagpahayag ng tulad-kulog na mga kahatulan ng Diyos.

jw2019

“Six months later Matthew was no longer an introvert, living in his own small world, but a normal, happy, outgoing youngster.

“Pagkalipas ng anim na buwan, si Matthew ay hindi na mapagsarili, na namumuhay sa sarili niyang maliit na daigdig, kundi isa na siyang normal, maligaya, at masayahing kabataan.

jw2019

But as they reach maturity, captive chimpanzees may become mean, introverted —and dangerous.

Subalit habang ang mga ito ay tumatanda, ang bihag na mag chimpanzee ay maaaring maging masama, makaako —at mapanganib.

jw2019

My stuttering was so bad that I had become an introvert, usually relying on others to speak for me.

Gayon na lamang kalala ang aking pagkautal anupat ako’y umiiwas sa mga tao, karaniwan nang umaasa ako sa iba na magsalita para sa akin.

jw2019

Schemes to recruit new ones to the priesthood have not had much success, and it is feared that the crisis is causing the church to relax its standards as to those who can become priests, even accepting many “introverts . . . unhealthy personalities,” as one Catholic administrator put it.

Ang mga pakana sa pagkakalap ng mga baguhan sa pagkapari ay hindi matagumpay, at ikinatatakot na ang krisis ay nagpapangyari sa simbahan na luwagan ang mga pamantayan nito sa mga maaaring maging pari, tinatanggap pa nga ang maraming “makasarili . . . na may pangit na mga pagkatao,” gaya ng pagkakasabi rito ng isang Katolikong administrador.

jw2019

This prevents me from succumbing to self-pity and becoming an introvert.

Humahadlang ito sa akin na padaig sa pagkaawa-sa-sarili at pagiging tahimik.

jw2019

There is a kind of public stereotype about stutterers —that they tend to be withdrawn, loners, introverted, nervous, tense— which is really not borne out by research on the personalities of stutterers.

May isang uri ng palagay ang mga tao tungkol sa mga utál —na sila ay mahiyain, nag-iisa, hindi palakaibigan, nerbiyoso, maigting —na hindi naman pinatutunayan ng pananaliksik tungkol sa mga personalidad ng mga utál.

jw2019

Intense feelings of guilt make him become more and more introverted.

Ang matinding mga damdamin ng pagkakasala ay gumagawa sa kaniya na maging higit at higit na lumalayo sa mga tao.

jw2019

The fourth line introverts with the fifth, where the introverted parallelism may be said to unite its two halves in a parallelism of synthesis —eyes without vision, ears without the sense of hearing.”

Ang ikaapat ay nauugnay sa ikalima, kung saan masasabing pinag-iisa ng paralelismong introverted ang dalawang kalahati nito sa isang paralelismong synthetic —mga matang walang paningin, mga taingang walang pandinig.”

jw2019

Hepburn regarded it as one of her most challenging roles, since she was an introvert required to play an extrovert.

Kinikilala ito ni Hepburn bilang isa sa kanyang pinakamahihirap na tungkulin, yamang siya ay isang introvert na kinakailangan upang maglaro ng isang extrovert.

WikiMatrix

Introvert | it's... What is an introvert?

Introversion - extraversion - a common basis in psychology for categorizing or measuring personality traits. The most famous are two slightly different concepts of introversion-extroversion, belonging to Carl Gustav Jung and Hans Jürgen Eysenck.

According to Jung, extraversion is manifested in the orientation of a person's libido to the outside world, in the fact that an extravert prefers the social and practical aspects of life to immersion in the world of imagination and reflection. The introvert, on the other hand, prefers reflection and imagination to operations with real external objects. nine0005

Psychology knows two fundamentally different types of personality: extroverts and introverts.

Extroverts are a type of personality (or behavior), which is oriented in its manifestations outside, to others.

Introverts - a type of personality (or behavior), oriented inward or on oneself.

Extroverts are characterized by behavior in which a person strives:

 • to communicate with people,
 • attention from others,
 • participation in public speaking,
 • participation in crowded events and parties.

An extrovert can be an excellent toastmaster, an organizer (often on a voluntary basis), an official who manages people, an artist or an entertainer.

Introverts are characterized by behavior that is more associated with comfortable loneliness, inner reflections and experiences, creativity or observation of the process. An introvert can be an excellent scientist, researcher, observer, writer, or self-employed person. If an extrovert needs the presence of other people for comfort, then an introvert is comfortable working alone. nine0005

Over time, Jung significantly revised his views on extraversion-introversion. First, he singled out a number of independent factors (psychological functions) that he previously included in the composition of extraversion-introversion: thinking, feeling (experience), sensation, intuition. Secondly, starting with his programmatic work Psychological Types (1920), he spoke not of extroverts and introverts, but of the extraversion or introversion of the dominant function. That is, he wrote that one of the functions can dominate in the psyche of an individual person - extraverted or introverted thinking, feeling, sensation, intuition, while in the psyche there was a place for other functions that played an auxiliary role or were forced out into the unconscious. nine0005

Eysenck, borrowing these concepts from Jung, fills them with a slightly different content - for Eysenck, these concepts are the poles of the superfactor - a complex of correlated personality traits that is genetically determined. The typical Eysenck extrovert is sociable, optimistic, impulsive, has a wide circle of acquaintances and little control over emotions and feelings. On the contrary, the typical introvert is calm, shy, withdrawn from everyone except close people, plans his actions in advance, loves order in everything and keeps his feelings under strict control. nine0005

In psychiatry, the typology of Leonhard is widespread, who borrowed the earliest interpretation of this term according to Jung and rethought it: according to Leonhard, an extrovert is a weak-willed person subject to outside influence, an introvert is a strong-willed person. At the same time, Leonhard's typology is psychiatric, not psychological, and refers primarily to pathologies. If we are not talking about pathologies, then close to the interpretation of Leonhard (but not Jung) of this term are such terms of psychology as locus of control (internal and external), externalism and internalism (Akoff and Emery), etc.

The terms "extraversion" and "introversion" are also used in the Myers-Briggs typology, in socionics, in psychosophy, in the NEO-PI-R test and in a number of other modern questionnaires and diagnostic methods, where their interpretation has its own specifics.

At its core, introversion is a type of temperament. This is not at all like shyness or aloofness, it is not a pathology. In addition, this personality trait cannot be changed, even if you really want to. But you can teach to work with it, not against it. nine0005

The most important distinguishing feature of introverts lies in the source of energy: introverts draw energy from their inner world of ideas, emotions and impressions. They conserve energy. The outside world quickly puts them into a state of overexcitation, and they have an unpleasant feeling when something is “too much”. This can manifest itself in nervousness or, conversely, in apathy. In any case, they need to limit social contacts so as not to be completely devastated. However, introverts need to supplement their time alone with time out into the outside world, otherwise they may lose their sense of perspective and connection with other people. Introverts, who are able to balance energy needs, have resilience and perseverance, can look at things independently, focus deeply and work creatively. nine0005

What are the most characteristic qualities of extroverts? They are energized by the outside world - from actions, people, places and things. They are energy wasters. Long periods of inactivity, inner contemplation, or loneliness, or communication with only one person deprives them of the sense of the meaning of life. However, extroverts need to supplement the time they spend in action with intervals of just being, otherwise they will get lost in the whirlwind of hectic activity. Extroverts have a lot to offer our society: they express themselves easily, focus on results, love crowds and action. nine0005

Introverts are like a rechargeable electric battery. They need to periodically stop, stop wasting energy and rest in order to recharge again. It is the opportunity to recharge that provides introverts with a less exciting environment. In it, they restore energy. This is their natural ecological niche.

Extroverts are like solar panels. For them, being alone or being inside is like being under heavy, dense clouds. Solar panels need the sun to recharge - extroverts need to be in public for this. Like introversion, extroversion is a temperament with a constant pattern of action. It cannot be changed. You can work with her, but not against her. nine0005

what personality types are and how they differ, who are ambiverts

Many people think that an introvert and an extrovert are just two sides of the same coin. Will you stay at home on Friday night or meet up with friends? Will you be the center of attention or away from the spotlights? In fact, a person is not white or black, there are no pure types in psychology, experts assure. There are people, for example, very tall or short, but most strive for average values. So it is with extroversion. This is just one of the five main personality traits (openness to new things, conscientiousness, pleasantness, neuroticism), so it cannot completely determine our behavior. Let's take a closer look at what introvert and extrovert mean. nine0005

Vita Zorina

Tags:

Psychology

Psychology of communication

Introvert

extrovert

The famous psychiatrist Carl Jung at the beginning of the 20th century identified types of people - extroverts and introverts. In psychology, this distinction became convenient and popular, and over time began to be used to define a person in ordinary life. Knowing who you belong to, it is easier to understand yourself and choose a circle of friends. Sometimes it seems to us that the world is ruled and dominated by extroverts. Although in reality, they can simply make themselves louder, making more noise. But is the gap really that deep between an introvert and an extrovert? Do the former really need help and support in order to develop their own talents and not remain on the margins? nine0005

Everything is not as categorical as it seems at first glance. Yes, open and closed people exist. But there are many examples when an extrovert and an introvert behave in unexpected ways, because each person throughout life demonstrates flexibility and opens up from different angles. And in these categories there is a place for the golden mean. We will talk about it and the main opposites from the point of view of psychology below.

What does introverted personality type mean? The tendency to introversion is manifested if you like to spend time alone with yourself, your thoughts and ideas. If you do not know how to determine whether you are an introvert or an extrovert, try to find the following main features in yourself. They are characteristic of those who prefer to isolate themselves from the outside world more often. nine0005

 • love of being alone;
 • unwillingness to be the center of attention;
 • one-on-one preference;
 • first think, then do;
 • recovery alone;
 • work in a quiet independent environment;
 • secrecy.

There is a big difference between introversion and shyness. Shy people are often also afraid of what others will think of them, while introverts do not have negative emotions and such fears. nine0005

Just because introverts don't like big groups doesn't mean they can't make friends and relationships. In this sense, they are almost no different from extroverts. In addition, they can make great careers simply by sticking to roles where loneliness is possible: accounting, engineering, writing, driving trucks, etc.

The main difference between an introvert and an extrovert is the desire to focus more often on their own feelings and thoughts . They are characterized by a greater concentration than representatives of the opposite camp. It is unfair to call them socially isolated, selfish or unhappy people. nine0005

Introverts also desire to communicate, show feelings, and care for others. But the difference is that an introvert will do all this with more restraint, "impartiality" than an extrovert. So the talk that people who are less generous with emotions love order too much, are sensitive to negativity, or are “on their own minds” are also groundless. These are already other characteristics, from the category of neuroticism.

How an extraverted personality type manifests itself

Whoever is hard to blame for being passive or loving solitude is an extrovert. He just needs to draw strength from external sources. To shine and find grateful listeners in the society is about them. Hence the significant differences: an extrovert knows how to present himself, and an introvert, no matter how smart and educated, is not always capable of this. nine0005

Such people direct their energy outwards - to other people and the realization of their ideas. We have looked at personality types in which an introvert manifests itself, and you can compare the main traits with an extrovert.

 • many acquaintances and friends;
 • love of attention;
 • quick decision making;
 • getting energy from being among people;
 • enthusiasm and positive attitude;
 • work in a team or group.

Extroverts tend to get more support from other people when they find themselves in difficult situations. And in general, there is a stereotype that society loves extroverts more, so they more often become leaders and choose sales, marketing, PR and other areas where communication with people is important. nine0005

It is important to remember that this is only one of the characteristics. And there is a big difference between a pleasant introvert and a rude extrovert.

By the way, people often talk about introverts as being too sensitive, unlike extroverts. The latter, they say, go through life easier and are not led to mental troubles. American psychologist and researcher Elaine Eyron has carefully studied the issue of sensitivity and came to curious conclusions. In particular, the writer noticed that Jung singled out in extroverts a love of risk, the ability to enter into a conversation without a shadow of a doubt and speak their mind. In his opinion, introverts are completely incapable of these feats. nine0005

And Elaine Ayron believes that about a third of highly sensitive people can be called extroverts. She singled out the concept of "social extrovert", which differs from Jung's introvert in that the former easily make acquaintances and feel confident in crowded places. Otherwise, they are even similar.

The definition of introvert and extrovert can help leaders and managers when working with employees. In particular, when issuing orders. It will be more difficult for an extrovert to cope with a task that requires perseverance and attention to detail. And it is desirable to encourage the initiative of introverts, not allowing extroverts to become "irritants" in the team. nine0005

Despite the fact that the extrovert and introvert have significant differences, they are able to get along in the same unit of society. You probably noticed in the company a ringleader and a “quiet woman”, in a pair a more impulsive spouse and her “obedient” husband, and so on. They find compromises and interact with the whole world, and not just representatives of their "clan".

An introvert and an extrovert at the same time: an ambivert type

As soon as a friend refrains from a verbose conversation or wants to read a book alone on the weekend, you involuntarily begin to write him down as an introvert. Labels are always easier to attach. So there is a feeling that the person was able to “bite through”, which means it will be easier to build an appropriate relationship with him. But you should know that there are not only extrovert and introvert, but also other concepts. nine0005

Introverts and extroverts view pleasure differently. Their source for this is different. For one, this is a quiet rest, and for the other, being in the center of attention. But if after a noisy party there comes a desire to sit alone, this is the golden mean. The ambivert is the bridge between the introvert and the extrovert, containing the qualities of both. Psychologists believe that it is mixed personality types that prevail. Barry Smith, professor emeritus and director of the Laboratory of Human Psychophysiology at the University of Maryland, claims that ambiverts make up 68% of the total population. nine0005

Thanks to this view, we understand that not everything is so simple in the psychological portraits of people. Ambiver is the middle between the introvert and the extrovert, it has its features:

 • Flexibility in communication
 • The ability to value charms of loneliness
 • The desire to go out (dosed)
 • ability to adapt to situation
 • good listener and speaker

They took the best from two fronts, combining the character of an introvert and an extrovert. According to psychologists, ambiverts become worthy managers because they show leadership qualities and remain reasonable, able to stop and delve into issues. They are equally comfortable shining in society and secluded from prying eyes. nine0005

Indiana State University Shyness Research Institute Director Bernardo Carducci believes that the prevalence of introversion and extraversion is strongly influenced by genetics. The cross between an extrovert and an introvert - ambiversion - is also a hereditary tendency, not an acquired one.

How to know if you are an introvert, extrovert or ambivert

Most people are in the middle of the extroversion scale. This means that an introvert and an extrovert in their absolute form are extremely rare. And this is very good. Everyone has their own temperament, which reveals our emotionality to one degree or another, reflects actions. But this is only one of the puzzles of the multifaceted nature of man. nine0005

Extroverts and introverts, whose characteristics should not be reduced to peremptorily "open soul" and "lone wolf", can actually make friends. To do this, it is enough to mark the boundaries and build a dialogue.

There are many tests to determine your type, but they are of little importance and should not determine your life as the ultimate truth. Experts believe that one cannot forcibly change one's personality by stepping on one's own throat. But with a signal to leave the comfort zone, everyone can show and develop the necessary qualities.


Learn more